Görev Yetki ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

b) Üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak üst yönetime sunmak ve üst yönetimin talimatları doğrultusunda uygulamak,

c) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

d) Üniversitemiz personeli ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş kayıtlarının yapılması işlemlerini diğer birimlerle koordineli olarak zamanında yürütmek,

e) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

f) Üniversitemizin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi stratejik plan ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak faaliyet raporlarını düzenlemek,

g) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,

h) Üniversitemizde görevlendirilen her düzeyindeki personel, sürekli işçi ve memurların maaşları ve sosyal güvenlik kesintileri ile fazla çalışma ücretleri ve harcırahlarının ödenmesi ile ilgili iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmek,

i) Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

j) Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

n) Üst Yönetim tarafından verilen benzer görevleri yapmak